flitsscheiding

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Flitsscheiding

De flitsscheiding kan indien nodig meestal binnen enkele dagen worden gerealiseerd. De procedure bij de Rechtbank voor de gemeenschappelijke echtscheiding duurt momenteel een kleine vier weken.

Kosten flitsscheiding

De kosten van een flitsscheiding bedragen ? 500,-. Dit is een all-in bedrag per echtpaar inclusief BTW. U dient daarnaast alleen nog de legeskosten van de gemeente te betalen voor de omzetting en de omzettingsakte.

De eventuele kosten verbonden aan het omzetten van uw huwelijk in een geregistreerd partnerschap bij de gemeente zijn niet inbegrepen. Bepaalde gemeenten brengen kosten in rekening voor de omzetting van uw huwelijk. Iedere gemeente heeft in beginsel echter een dag waarop dit kosteloos kan.

U dient de kosten van de door u op te vragen omzettingsakte zelf te betalen. De kosten van een uittreksel verschillen per gemeente en bedragen gemiddeld ongeveer ? 10,-.

Indien uw inkomen en uw vermogen beneden een bepaalde grens liggen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand met betrekking tot uw echtscheiding. In dat geval worden de kosten van uw advocaat, minus een eventuele eigen bijdrage, betaald door de overheid.

Meent u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, neemt u dan telefonisch contact op.

Voorwaarden flitsscheiding

Om te kunnen scheiden middels een flitsscheiding dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- U bent in Nederland gehuwd
- U kunt samen in onderling overleg alle relevante twistpunten uit de weg ruimen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de boedel en de toewijzing van de echtelijke woning. De afspraken kunt u vastleggen in het model-convenant dat wij u toezenden

Daarnaast zijn er situaties waarin wij een flitsscheiding afraden. Een flitsscheiding wordt door ons afgeraden in de volgende situaties:

- U gaat langer lopende verplichtingen aan in het convenant, zoals bijvoorbeeld alimentatie
- U heeft banden met het buitenland, zoals onroerend goed of een buitenlandse onderneming Is dit op u van toepassing en wilt u toch een flitsscheiding, lees dan eerst onze achtergrondinformatie en neem gerust contact met ons op om dit te bespreken.

Pensioenverevening

heeft bij een echtscheiding in beginsel recht op verdeling van het over en weer tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (pensioenverevening). Bij huwelijkse voorwaarden kan dit eventueel uitgesloten zijn. U kunt onderling verdeling van het pensioen ook uitsluiten. Na de echtscheiding dient u, indien u het pensioen verdeelt, aan de pensioenuitvoerder(s) opgave te doen van de scheiding en van de verdeling van het pensioen. De pensioenuitvoerder registreert dit dan en bij uitkering van uw pensioen wordt het aan de ander toekomende deel rechtstreeks maandelijks aan die partij overgemaakt. U moet de verdeling van uw pensioen binnen twee jar na de echtscheiding melden aan uw pensioenuitvoerder. Dit kunt u doen met een daavoor bestemd vereveningsformulier.

Flitsscheiding en de kinderen

Een van de meest ingrijpende beslissingen die zal moeten worden genomen, is die met betrekking tot de vraag waar de minderjarige kinderen zullen gaan wonen. Sinds januari 1998 is het wettelijk zo geregeld dat beide ouders na de echtscheiding in beginsel het ouderlijk gezag behouden. Dit is over het algemeen ook het meest wenselijk en in het belang van het kind. Onder bepaalde omstandigheden kan het in het belang van het kind zijn dat slechts één van de beide ouders het gezag krijgt. Dit laatste is bij een flitsscheiding echtre niet mogelijk. Het gezag dient niet te worden verward met de vraag waar de kinderen hoofdzakelijk zullen gaan wonen. Het is derhalve mogelijk dat beide ouders het gezag behouden en dat de kinderen voor het grootste deel van de tijd slechts bij één van de ouders verblijven. Dit is ook de meest voorkomende oplossing. De kinderen dient zoveel mogelijk stabiliteit te worden gegeven. Co-ouderschap kan een goede oplossing zijn indien beide partijen het daarover eens zijn en zich daarvoor willen inzetten. Veel voorkomende regelingen zijn die, waarin de kinderen bij de ene ouder gaan wonen, terwijl de andere ouder een omgangsregeling krijgt van één weekend per veertien dagen, bijvoorbeeld vanaf vrijdagmiddag tot zondag het eind van de middag, alsmede de helft van alle schoolvakanties. Het is van belang dat u afspraken maakt die passen bij uw situatie en die van de kinderen. Als het gezag bij beide ouders blijft, betekent dit dat belangrijke beslissingen samen genomen dienen te worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld de schoolkeuze.

Flitsscheiding en de echtelijke woning

Bij een echtscheiding dient beslist te worden wie in de echtelijke woning blijft wonen. In enkele gevallen blijven beiden in de echtelijke woning wonen, doch dit zijn uitzonderingssituaties. In de meeste gevallen blijft een van de partners in de woning wonen of geen van beiden. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie dat sprake is van een huurwoning en die waarin het een koopwoning betreft. Bij een huurwoning zal de echtgenoot die in de woning blijft het huurrecht verkrijgen. Bij een koopwoning die aan beiden in eigendom toebehoort zal de echtgenoot die in de woning blijft de volledige eigendom moeten verkrijgen. De ander zal hiervoor moeten worden gecompenseerd. Bij een gemeenschap van goederen betekent dit in principe dat de helft van de overwaarde wordt vergoed aan de andere echtgenoot, terwijl een eventuele hypotheek volledig dient te worden overgenomen door de echtgenoot die de woning in eigendom verkrijgt. In geval van huwelijkse voorwaarden is een en ander afhankelijk van de inhoud van deze voorwaarden. Indien de woning wordt verkocht zal er een periode zitten tussen het moment van uit elkaar gaan van partijen en daadwerkelijk verkoop van de echtelijke woning. Gedurende deze periode lopen de vaste lasten van de woning wel gewoon door (hypotheek, belastingen, electriciteit). In beginsel komen deze kosten gelijkelijk voor rekening van beide partijen. Hierover kunt u uiteraard afwijkende afspraken maken. Soms blijft echter één van beide partijen (of beide partijen) nog enige tijd in de echtelijke woning om van daaruit te zoeken naar nieuwe woonruimte. Het probleem kan zich voordoen dat de woning verkocht kan worden voordat vervangende woonruimte is gevonden door die partij. Deze situatie kan voor wrijvingen zorgen. De partij die al uit de woning was vertrokken wil het bod op de woning accepteren, de andere patij niet omdat die betekend dat hij of zij op straat staat voordat nieuwe woonruimte is gevonden. Het is zeer verstandig hierover vooraf goede afspraken te maken. Problemen kunnen dan worden voorkomen.

Verdeling van de goederen in de gemeenschap

De verdeling van de gemeenschappelijke goederen kan tot onenigheid leiden. Zo kan het voorkomen dat beide partijen gehecht zijn aan bepaalde zaken en deze graag toegescheiden zouden willen krijgen. Ook hier is het een kwestie van geven en nemen. Bij het verdelen van de gemeenschap van goederen dienen alle goederen die tot de gemeenschap behoren te worden meegenomen. Bij huwelijkse voorwaarden diet u dit te bepalen aan de hand van deze voorwaarden. Bij gemeenschap van goederen behoort in beginsel alles tot de gemeenschap. Uitzonderingen zijn zeer persoonlijke zaken als kleding en lijfsieraden. Daarnaast vallen erfenissen onder een uitsluitingsclausule niet in de gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor schenkingen waarbij voor of tijdens de schenking door de schenker is verklaard dat de schenking niet in de boedel mag vallen. Bij het verdelen dient u in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende mogelijke goederen: inboedel in de woning, auto`s, eventuele caravan of boot, bankrekeningen, aandelenpakketten, (levens)verzekeringen met een contante waarde, werknemersspaarregelingen, schulden, nog te verwachten belastingaanslagen/teruggaves die betrekking hebben op de huwelijkse periode, de echtelijke woning en de bijbehorende openstaande hypotheek. De verdeling van de gemeenschap dient in beginsel bij helfte te geschieden. De totale balans van de verdeling dient ongeveer in evenwicht te zijn. Uiteraard is het niet verboden om "scheve" verdeling toe te passen doch dan loopt u het risico dat de fiscus dit aanmerkt als een schenking naar de partij die meer heeft ontvangen, die vervolgens belast wordt met schenkingsheffing. Wilt u "scheef" verdelen en heeft u hier specifieke redenen voor, dan is het verstandig dit in het convenant aan te geven en dit ons te melden.

Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie: alimentatie ten behoeve van de kinderen en alimentatie ten behoeve van de ex-echtgeno(o)t(e). Alimentatie ten behoeve van de kinderen kan niet worden afgekocht. Kinderalimentatie is niet belast voor de partij die het ontvangt en niet aftrekbaar voor de partij die het betaalt. Echter, indien er minimaal een bedrag ad ? 130,- per maand per kind wordt betaald heeft de betalende partij recht op een forfaitaire aftrek waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd van het kind of de kinderen. De hoogte van het te betalen bedrag dient uiteindelijk te worden bepaald, rekening houdend met de financiële situatie. De draagkracht van de onderlinge onderhoudsplichtige is onder meer bepalend bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag. Eventuele kinderalimentatie die de onderhoudsplichtige reeds betaald aan de kinderen uit een eerder huwelijk kan van invloed zijn op diens draagkracht. Let op: voor meerderjarige kinderen tussen de 18 en 21 jaar geldt dat de ouders nog steeds verplicht zijn te voorzien in het levensonderhoud en de kosten van de studie. Het vaststellen van de alimentatie ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde ex-partner kan een ingewikkelde kwestie zijn. Wanneer partijen niet in staat zijn hierover zelfstandig afspraken te maken zal de rechter een beslissing moeten nemen. Deze betrekt hierbij zowel financiële als niet financiële aspecten. Om te kunnen scheiden via deze site dient u echter zelf deze afspraken te kunnen maken. Het kan voor u echter toch nuttig zijn om te weten op basis waarvan de rechter de hoogte van de alimentatie bepaalt. De financiële aspecten die een rol spelen zijn de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte bij de alimentatiegerechtigde. De draagkracht wordt bepaald aan de hand van de inkomsten van de onderhoudsplichtige en de inkomsten die hij of zij normaal gesproken zou kunnen verwerven. De behoefte wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of de alimentatiegerechtigde in diens eigen levensonderhoud kan voorzien. Een bijstandsuitkering vermindert in beginsel niet de behoefte. Voorts kan de financiële situatie tijdens het huwelijk van invloed zijn op de behoefte.

Convenant

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen de beide ex-partners waarin een aantal zaken geregeld worden, zoals afspraken omtrent de kinderen, de alimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen en de pensioenverdeling. U krijgt na aanmelding van ons een model-convenant toegezonden met uitleg in Word-formaat. U kunt het convenant dan voorzien van uw eigen gegevens en aanpassen aan uw wensen en vervolgens per e-mail aan ons retourneren. Indien u vragen heeft over het convenant kunt u contact met ons opnemen.

Door Ruud i.s.m flitsscheiding.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 6 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?